Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van Dr. Wamser + Batra Holding GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor deze verwerking bestaat, zullen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de voor de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als beheerder heeft de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het elke betrokkene vrij om zijn persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

0. functionaris voor gegevensbescherming

Dirk Gui
Dirk Gui HR Management Consulting en gegevensbescherming
Goerdtstraße 17
44803 Bochum

Tel: 0234 / 87934409
Fax: 0234 / 87934410
E-mail: datenschutz@wamser-batra.de

1. definities

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, met name letter a, b en f.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens (bv. namen, adressen).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna noemen wij de betrokkenen ook gezamenlijk "gebruikers").

Doel van de verwerking

 • Terbeschikkingstelling van het online-aanbod, de functies en de inhoud ervan.
 • Reageren op contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Bereikmeting/marketing

De gegevensbeschermingsverklaring van Dr. Wamser + Batra GmbH is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en ordonnantie Maker voor de vaststelling van de gegevensbeschermingsverordening (DS-GVO) worden gebruikt. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

Wij gebruiken in dit privacybeleid onder meer de volgende termen:

 • (a) persoonsgegevens Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • (b) betrokkene Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
 • (c) "verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, klasseren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
 • d) Beperking van de verwerking Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
 • (e) profilering Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat die persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 • (f) Pseudonimisering Onder pseudonimisering wordt verstaan de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
 • (g) voor de verwerking verantwoordelijke of verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria hij wordt aangewezen.
 • h) Verwerker Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • (i) ontvanger Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan een derde. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van het recht van de Unie of de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.
 • j) derde: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.
 • k) Toestemming Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke partij in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

Dr. Wamer + Batra Holding GmbH

Bergweg 152
44791 Bochum
Duitsland

Tel.: +49 9041836 0
E-mail: info@wamser-batra.de
Website: www.wamser-batra.de

3. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te waarborgen, en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Dr. Wamser + Batra GmbH enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

4. inschrijving op onze nieuwsbrief

Op de website van de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die bij de inschrijving op de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het daartoe gebruikte invoermasker.

Dr. Wamser + Batra Holding GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over vakinhoudelijke / deskundige artikelen. Dit kunnen ook aanbiedingen van het bedrijf zijn. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat voor het eerst is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief in de zogenaamde "double opt-in procedure". Deze bevestigingsmail dient uitdrukkelijk om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Als u uw e-mailadres niet bevestigt, ontvangt u geen nieuwsbrief.

Bij registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene op het moment van registratie wordt gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van registratie, die door de internetprovider (ISP) worden toegewezen. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene later te kunnen opsporen en dient derhalve de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking en uw bescherming.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of wijzigingen in de technische omstandigheden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd door op de uitschrijvingslink te klikken of door ons daarvan in kennis te stellen ("opt-out mogelijkheid"). De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een link opgenomen. Bovendien is het ook mogelijk om zich op elk moment rechtstreeks op de website van de controller uit te schrijven voor de mailing van de nieuwsbrief of om de controller hiervan op een andere manier op de hoogte te brengen.

Wij gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden daarom aan rapidmail GmbH doorgegeven. Daarbij is het rapidmail GmbH verboden uw gegevens voor andere doeleinden dan het verzenden van de nieuwsbrief te gebruiken. Het is rapidmail GmbH niet toegestaan uw gegevens door te geven of te verkopen. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde nieuwsbrief software provider, die zorgvuldig geselecteerd is volgens de eisen van de DSGVO en de BDSG. Anders worden er geen gegevens aan derden doorgegeven.

5. volgen van de nieuwsbrief

De nieuwsbrieven van Dr. Wamser + Batra Holding GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. De Dr. Wamser + Batra GmbH kan op basis van de ingebouwde trackingpixel zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Deze persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming in dit verband via de dubbele opt-in procedure in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De Dr. Wamser + Batra Holding GmbH beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

6. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

7. rechten van de betrokkenen

 • (a) Recht op bevestiging Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • (b) Recht van toegang Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door het Europees Parlement en de Raad toegekende recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos toegang te krijgen tot en een kopie te krijgen van de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen. Voorts heeft de Europese richtlijn en verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:
  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur
  • het bestaan van een recht om rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens te verkrijgen of om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte. Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • (c) Recht op correctie Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking. Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • (d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten) Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het bij de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:
  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door de Dr. Wamser + Batra GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te regelen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de controller. De medewerker van Dr. Wamser + Batra GmbH zorgt ervoor dat het verzoek om verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd. Indien de persoonsgegevens door de Dr. Wamser + Batra GmbH openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke op grond van art. 17 lid 1 DS-GVO verplicht is de persoonsgegevens te wissen, zal de Dr. Wamser + Batra GmbH de betreffende gegevens onverwijld wissen. Wamser + Batra GmbH zal, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen treffen, ook van technische aard, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle links naar of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH regelt de noodzakelijke in individuele gevallen.

 • (e) Recht op beperking van de verwerking Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het bij de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de door de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH regelt de beperking van de verwerking.

 • (f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het bij de Europese richtlijn en verordening verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft tevens het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zich daartegen verzet, mits de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR recht op rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH.
 • g) Recht van bezwaar Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het bij de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR plaatsvindt. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De Dr. Wamser + Batra Holding GmbH zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Dr. Wamser + Batra Holding GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO), tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.
 • (h) Geautomatiseerde besluiten per geval, waaronder profilering Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de Dr. Wamser + Batra Holding GmbH passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een betrokkene van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten. Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg geschieden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website beschikbaar webformulier, bij de voor de verwerking verantwoordelijke indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich tegen deze verwijdering verzetten. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

9. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde referrers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en de kosten en baten van internetreclame te analyseren.

De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd indien de toegang tot onze internetpagina's afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstroom op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Google Analytics-component automatisch ertoe gebracht gegevens aan Google door te geven met het oog op online-analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieafrekening mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de toegangstijd, de locatie van waaruit een toegang plaatsvond en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich aldus definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij de controle heeft, is het mogelijk de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Nadere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html kan worden opgehaald. Google Analytics is toegankelijk via deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ in meer detail uitgelegd.

10. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google+

De controller heeft de Google+ knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap, die de gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in de virtuele ruimte met elkaar te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking geëxploiteerde website wordt opgeroepen waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Google+-knop geactiveerd om een weergave van de desbetreffende Google+-knop van Google te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/ in meer detail uitgelegd.

beschikbaar.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan de respectievelijke Google+ account van de betrokkene.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+ knoppen activeert en zo een Google+1 aanbeveling doet, zal Google deze informatie koppelen aan de persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en deze persoonsgegevens opslaan. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een door de betrokkene op deze website gedane Google+1-aanbeveling wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de in dit account opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google+-knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Google+ account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Nadere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ kan worden opgehaald. Meer informatie van Google over de Google+1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy kan worden opgehaald.

11. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van LinkedIn

De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers in contact kunnen komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke individuele oproep van onze website die is uitgerust met een LinkedIn component (LinkedIn plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over de LinkedIn plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins kan worden opgehaald. In het kader van deze technische procedure ontvangt LinkedIn informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan de respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn-button activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd informatie via de LinkedIn-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd bij LinkedIn op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan LinkedIn wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

LinkedIn biedt op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om af te zien van e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, en om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies zijn te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden afgewezen. Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy beschikbaar. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy beschikbaar.

12. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Twitter

De controller heeft Twitter-componenten op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten van maximaal 140 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet bij Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De exploitatiemaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Twitter-component automatisch ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons opvraagbaar. In het kader van dit technische proces ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan de respectieve Twitter-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons activeert, worden de aldus doorgegeven gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt altijd informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene bij Twitter is ingelogd en tegelijkertijd onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Twitter-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de beschikbaar.

13. rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker in onze gebouwen gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zou moeten worden doorgegeven. Dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of van een derde te beschermen, mits de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet opzij worden geschoven. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

14. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

15. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst.

16. wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar sluit. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

17. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

18. integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod gebruiken wij inhoud of diensten van derde aanbieders op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video's of fonts (hierna uniform aangeduid als "inhoud") te integreren.

Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, alsmede worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Wanneer wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers of derden) doorgeven, doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. wanneer een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van art. 6, lid 1, letter b DSGVO), u toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Indien wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde "overeenkomst tot opdrachtverwerking", gebeurt dit op basis van Art. 28 DSGVO.

19. online aanwezigheid in de sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

20. verzending naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. van toepassing zijn. DSGVO worden gehaald. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde "modelcontractbepalingen").

21. cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online-aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod verlaat en zijn of haar browser sluit. De inhoud van een winkelmandje in een onlineshop of een login jam kan bijvoorbeeld in zo'n cookie worden opgeslagen. Cookies die opgeslagen blijven zelfs nadat de browser is gesloten, worden "permanent" of "persistent" genoemd. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in een dergelijke cookie, die wordt gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden. Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online aanbod exploiteert (anders, als het alleen haar cookies zijn, worden ze "first-party cookies" genoemd).

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dit toelichten in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor veel van de diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site worden gemaakt http://www.aboutads.info/choices/ of de kant van de EU http://www.youronlinechoices.com/ worden uitgelegd. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Let op: niet alle functies van deze online aanbieding kunnen dan worden gebruikt.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van de Externe functionaris voor gegevensbescherming Berlijn in samenwerking met de Advocaten gemaakt door WBS-LAW.